دسته‌بندیاوراقچی

اوراقجی، فساد در دایملر

اوراقچی؛ فساد در صنعت خودرو دنیا

فساد در صنعت خودروسازی تنها مختص به صنعت خودرو ایران نیست بلکه بارها در جای جای دنیا نیز فساد در صنعت خودرو دیده شده است. در بخش نخست اوراقچی داستان فساد در شرکت دایملر رو بازگو کرده ایم.
روایتگر این بخش هم کیوان ارزاقی است.

Subscribe