برچسبزیان خودروسازان

زیان خودروسازان

بررسی وضعیت صورت های مالی سه ماهه خودروسازان؛ ایران خودرو پیشتاز در زیان

براساس صورت های مالی دو خودروساز بزرگ کشور منتهی به 31 خرداد ماه 99 میزان زیان خودروسازان در سه ماهه نخست سال 99 مشخص شده و ایران خودرو با 3 هزار و 700 میلیارد تومان زیان، پیشتاز در زیان دهی ست. به گزارش خبرنگار پادکست پیکان، سود (زيان) خالص سه شركت...

Subscribe